Megafeestje.nl

Alle ingrediƫnten voor uw geslaagd feestje.

HUURVOORWAARDEN

l Algemeen
Artikel 1: Alle verhuringen, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, door de huurder gekend en aanvaard; uitsluitende voorwaarden van de huurder worden niet aanvaard.
Artikel 2: Indien de huurder de verhuring annuleert, wordt er voor de annulering 75% van de totale factuur in rekening gebracht mits schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 3: De betaling van de huurprijs dient te gebeuren via overschrijving op rekeningnummer 13 75 49 733 binnen 14 dagen na ontvangst van het contract.
              Contante betalingen worden alleen geaccepteerd wanneer dit van te voren overeengekomen is.

ll Verhuur
Artikel 4: De afgesproken huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd.
Artikel 5: Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
Artikel 6: Alle verhuurde goederen zijn en blijven de exclusieve eigendom van Megafeestje.nl. De huurder is verplicht om in geval van beslaglegging, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening en dergelijke, de gerechtsdeurwaader, curator,               commissaris inzake opschorting, vereffenaar en dergelijke, daarvan in kennis te stellen.
Artikel 7: Bij overmacht kan de verhuurder het contracht eenzijdig beëindigen zonder kosten voor de verhuurder.
Artikel 8: Bij het niet naleven van de richtlijnen door de huurder heeft Megafeestje.nl het recht het contract ter plekke te beëindigen.
Artikel 9: Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed onder te verhuren, mits de huurder toestemming heeft verkregen van Megafeestje.nl.
Artikel 10: De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen, indien nodig, te vervangen door gelijkwaardige.

lll Aansprakelijkheid
Artikel 11: De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De verhuurder zal indien nodig een duidelijke handleiding verschaffen.
Artikel 12: De huurder zal aan de gehuurde goederen de zorg besteden zoals een goede huisvader. Dit betekent onder meer dat hij/zij:
                - de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften correct toepast.
                - de huurder is steeds aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn.
Artikel 13: Als de huurder een gebrek vaststelt aan een van de gehuurde goederen, dient hij/zij dit onmiddelijk te melden aan de verhuurder op telefoonnummer 06-15004246.
Artikel 14: Over de gehuurde goederen dient een borg betaald te worden. De hoogte van deze borg is afhankelijk van het gehuurde goed. Eventuele kosten die voortkomen uit schade/breuk worden hierop ingehouden. De borg wordt binnen                 5 werkdagen via overschrijving teruggestort.
Artikel 15: Megafeestje.nl is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden.